Christiaan Huygensschool UTS / MTS te Rotterdam
dag- en avondschool hier in 't Technicon
Benthemstraat 15
Kranten artikel naar aanleiding van afscheid E.P. de Hoog
Afdelingen en specialismen
Uurwerktechniek / horlogemaker /edelsteenkunde
Fijnmechanische techniek
Elektrotechniek / elektronica / informatica ICT
Optiek, foto('s)/ optometrist /contactlensspecialist
Metaalkunde en Galvanotechniek , fotos, Reünie klas 1967 1993
Activiteiten, excursies, reünies
Schoolorkest
Historie.
De historie van de Uurwerkmakersschool de Christiaan Huygensschool
UTS / MTS te Rotterdam. Met alle respect, ik moet eerst opmerken dat ik
lang niet alles weet betreffende deze school, maar het lijkt mij toch zinvol
dat, wat mij bekend is, vast te leggen.
De oud-directeur E.P. de Hoog is waarschijnlijk de motor geweest bij het
begin van de C.H.S. Hij was de persoon die omstreeks 1955 de
schriftelijke cursus UURWERKMAKEN geschreven heeft, waarschijnlijk
met de hr. Baard. Het zal in die tijd geweest zijn dat hij samen met een
aantal collega's de Uurwerkmakersvakschool opende aan de BLAAK,
waar nu de bibliotheek staat. Die collega's waren: de heer Tabbernée
(adj. dir.) , mevrouw Bogmans (adm.) en de 'gevreesde' heer Poiesz
(conciërge); de docenten zullen geweest zijn de hr. Schirmacher
(uurwerktechniek), de hr. Korteknie (natuurkunde), de hr.? , de hr.? Dezen
waren allen betrokken bij het opzetten en inrichten van de CHS. De school
begon, in wat wij nu zouden noemen, noodlokalen, een soort houten
barakken opgezet in een E-vorm, licht en gezellig. Al snel volgden de
afdelingen Fijnmechanische techniek; Elektronica en Optiek, rond 1968
volgde de afdeling Metaalkunde & Galvanotechniek.
Er waren ook avondopleidingen: Meet- en regeltechniek, Fijnmechanische techniek, en opleidingen tot
Optometristen, Contactlensspecialisten en er was een Gezelopleiding. Het lerarenbestand was intussen
uitgegroeid tot ruim 20 docenten. Het aardige in die tijd, net na of rond 1968, was dat er dagelijks gezamenlijk
gegeten werd; de directeuren, de administratie, de conciërge en de docenten. Iedereen kende iedereen. Het
leek en was één grote werkende familie, toch een ieder met zijn eigen specialisme. Het was dus feitelijk
dagelijks, tijdens de lunchpauze, overleggen (vergaderen), wederzijds informeren. Natuurlijk waren er ook officiële
vergaderingen over rapportcijfers, voortgang en overgang.
De CHS groeide als kool; allerlei dependances werden in gebruik genomen en rond 1970 (natuurlijk eerder) is
dan ook het plan ontstaan om een eigen, nieuw schoolgebouw te laten bouwen. Mij werd dat voor het eerst
duidelijk toen ik samen met de heren de Hoog en Tabbernée bij een betonnen skelet ben wezen kijken en waarbij
door hen op de begane grond de plek werd aangewezen waar de afdeling metaalkunde gevestigd zou worden.
Het skelet werd later het HOFPLEIN-Scholencomplex. Een reusachtig gebouw van 8 etages van ongeveer 200m.
lang waarin een prachtige aula die toen nog speciaal bestemd was voor de CHS, een bibliotheek en een
verzameling van zeer specialistische opleidingen gevestigd werden. Ook werd er een aparte sporttoren met
zwembad gebouwd. In 1970 zijn we verhuisd.De oude CHS bezette 5 halve etages van het gebouw.
Het moet rond 1985-1990 geweest zijn dat duidelijk werd van bovenaf (de overheid), dat al die specialismen als
opleidingen niet gewenst waren. In het bijzonder de bezoekjes van de minister van Onderwijs, destijds de heer
van Kemenade en van de Rotterdamse wethouder van onderwijs de heer Simons hebben op mij de indruk achter
gelaten dat naar hun mening, ieder kind in oorsprong dezelfde mogelijkheden heeft en als zij allemaal hetzelfde
aangeboden krijgen, zij zich ook allemaal, (een beetje) afhankelijk van de hersens, tot hetzelfde zouden kunnen
ontwikkelen.
foto google EARTH 3D
De directeur en oprichter E.P. de Hoog
Een citaat uit een jaaropeningsrede door de Directeur de Hoog is: "Het is mogelijk tegen de wind in te zeilen n.l. door te laveren" en
dat kon hij als de beste.
Al die specialismen waren niet nodig: een opleiding TECHNIEK als Middelbare- en Hogere opleiding zou
voldoende zijn. Deze gedachte is m.i. de oorsprong van de huidige (2010) 'middenschool' en de reusachtige
ROCs. De ROCs zouden met de docenten met hun specialistische kennis geld kunnen verdienen, hetgeen dus
ontaardde in allerlei specialistische cursussen. Naast het feit dat er florerende afdelingen waren, waren er ook
altijd afdelingen die feitelijk financieel ondersteund moesten worden; de afdelingen Uurwerktechniek en
Metaalkunde/Galvanotechniek hadden regelmatig jaren met minder dan 20 leerlingen per leerjaar. Er waren dan
ook afdelingen die naar verzelfstandiging streefden of die er naar streefden in het HBO opgenomen te worden.
Al met al bleek in de school het draagvlak groot genoeg om in een ROC op te willen gaan; persoonlijk was ik van
mening dat we zelfstandig zouden moeten blijven, omdat ik vermoedde (voorzag) dat er slechts 1 opleiding over
zou blijven. Wel heb ik begrepen dat het oprichten van de ROCs het aantal wachtgelders drastisch heeft doen
afnemen. Jaarlijks werden de niet vast-aangestelde docenten ontslagen en weer opnieuw aangesteld als er
voldoende aanmeldingen van leerlingen waren. Of er ooit een balans is opgemaakt tussen de besparing door
minder wachtgelders, de meerkosten van de grotere overhead en de inkomsten die gegenereerd werden met
het geven van specialistische cursussen, is mij niet bekend. Feit is dat de CHS op ging in het ROC Zadkine, zo
groot dat men elkaar niet meer kende, de docenten de directeuren niet en omgekeerd. Een docent werd dus als
gereedschap multifunctioneel inzetbaar zonder dat de leidinggevende een conflict kon krijgen met dat wat hij niet
wist van betrokkene. Het gevolg was dat iedereen zijn les draaide, de een met meer inzet dan de ander om er
nog iets van te maken. De tijd heeft geleerd dat de CHS in z'n geheel als instituut voor specialistische
opleidingen verloren is gegaan; her en der kom je nog wel restanten van de school tegen.
samengesteld door DC Witmer
Mocht U zich geroepen voelen een bijdrage te leveren stuur dan tekst en of foto's naar de beheerder van deze
site: Dirk Witmer; graag tekst als WORD-bijlagen, foto's gewoon als plaatjes met onderstaande LINK.

Ook terechte wijzigingen op de teks en aanvullingen, zijn welkom.

Deze site is gemaakt m.b.v. "CoffeeCup Visual Site Designer" dus met beperkte mogelijkheden.

Uurwerktechniek
Fijnmechanische Tchniek
Electronica
Optiek
Metaalkunde & Galvanotechniek
ICT

Avond opl.Meet & Regeltechniek
Avond opl.FMT
Avond opl.Electronica
Avond opl.Optometrist
Versie 7B dd 7-10-2015
Nieuwe menuopzet werkt nog niet !
1 E.P. Hoog
2 L.J. Meininger
3 A.J.G. van Lent
4 W. de Bruin
5 A. Bitter
6 C. Koorengevel
7 P.J. van Gelder
8 P.J. van Bijsterveld
9 J. Schobben
10 J. van den Berg

11 H.J. Klasen
12 M. Dros-Overdijk
13 Mw R.K. van Meer-Hoonhout
14 Mw G.R. Schoenmakers-Alders
15 J.A.C. van der Valk
16 A.J. Snelders
17 Tjong Akiet
18
M.K. Sipkema
19 T.F. van Nispen
20 H.G.de Wall

21 C.P.M. van Hecken
22 M. Baard
23 B. Koppenberg
24 L. de Jong
25 H. Merison
26 C.L.M. van Hooft
27 W. van den Heuvel
28 F. Kerver
29 P.O. Jap Tjong
30 G.L. Bastiaans

31 J.J. Godijn
32 A.J.W. Beerens
33 H. van der Flier
34 H. Mosch
35 A.J. van Dijk
36 R. Bax
37 A.F.A. Bakker
38 R. van Leeuwaarden
39 H. Martijnse
40 W.F.M.T. Ringenoldus

41 K.M. Lindhout
42 J. de Brabander
43 F.H.J. Aesch
44 A Korteknie
45 A.A. Schirmacher
46
47 D.C. Witmer
48 A.M.A.J. Blok
49 L.H. Hoofwijk
50 J.J. van der Rijst

51 A. Budding
52 J.van ´t Hoff
53 G Werner
54 A.H. van der Hoek
55 G.J. van Tongeren
56 J.P. Snelders
57 F.C. Schuurbiers
58 A.C. van Campenhout

Th.T. Broeren
Mw M. Brouwer
H.van Bruggen
A. de Bruin
A.G. Ceuninck van de Capelle
R.I.M. Cheuk Alam
H. Cleijpool
A.B. Cramer
P. Criellaard
L.G.N. van Dalen
A. van Deelen
L.E.M. Derijcke
Mw C.I. van Driel-Gabriëls
B.L.A. Dudevsky
A. Fok
Mw B. Ganpat
P. van Gemert
Mw I.J.M.G. Godijn/Göbel
R.A.M. van de Graaf
K.P. Gutteling
M.M.M. Abdelghany
M. Alderliesten
A.W.C. Alders
Mw E.E. Anstey
P. Assmann
Z. Baard
B.J.H. Baars
I.J. Baart
C.P. Belonje
H.J. van Bever Donker
Mw K.A. Blokland
R.B.van Bochove
P. Boer
Mw C. Bogmans-Beerman
J. van de Bom
W.E.J. van der Bosch
C.M. Bosua
G. Bout
H.J. Breimer
A.M. Breukelen
K.J.K. Hagemans
Mw G.G. Helder
Mw E.van Herwaarden
J.W. Hoeksma
L.M. Hoofwijk
J.C. van der Horst
Mw. M. Hubregtse
H.M.R. Idekinge
R.J.H. Janse
J.H. Jansen
R.J. Janssen
C.E. Kappel
Mw S.C.M. van Katwijk
H.M.M. Kerkvliet
E.C. Klaverweide
B.G. Kock
A.G. Kolbe
E.G. de Kolf
J. de Koning
A. Koningstein
P. Kralt
J. Kronemeyer
Mw H. Lammertink
H.G.L. van Lieshout
G. van der Linden
H. Martijnse
dhr Meer
F.J. Meinesz
J.C. van de Mensch
M. Mersel
Mw I. Niggebrugge-Vodegel
Oostrom
L.R. Pereira
M.C. Petersen
A.J.M. Poiesz
Mw H.M. Poiesz-van Oosterom
G. Ravensteijn
J. Recourt
U.R. Renten
R.J. Reukers
J.P.M. Richters
N. Roggen
A.F. Rompies
A.G.M.O. Rosso
P.J.M. Schretlen
L.W. Slotboom
A. van Sluys
R.G. Spoel
H. Stapel
L.W. Stolk
H. Tabbernee
G.H.M. Teeler
P.J. Tierolf
E.B.M. Tolenaar
Mw C. Verkouter-Houke
V.W.M. Versteeg
H. Vervoort
Mw. I. Verwer-Vreeze
Mw M. Vink
A. Vink
H. Volkers
R.A. Voogt
Mw M.T. de Vries
F.van Wensveen
J.C. van de Werf
G. van de Werken
P. Westerink
B.H. van Wichen
G. Wijnand
P.A.J. van Wijngaarden
J. Willemse
W.H.J. van der Wolk
Mw P.G. Zwerver-Kaya
C.Rijsberman

rood: directeuren
Blauw/groen: Adjunct dir.
Onderwijzend- en nietonderwijzend personeel dat niet op de foto staat

Onderwijzend personeel en nietonderwijzend personeel medio 1982/83, namen ontleend aan het Oranjeboekje opgesteld door L.J. Meininger